17 le práce našich podkovářů ve zkratce

13.04.2013 17:25

17 let práce českých podkovářů

1996 – 2000   

První snahy o vzdělávání podkovářů organizované v rámci vzdělávacích akcí České hipiatrické společnosti a Veterinární kliniky v Brně

                        2000               

Založení Živnostenského společenstva podkovářů

                       2000 - 2005   

Vzdělávací semináře pro členy v pravidelných dvouměsíčních intervalech

Navázání spolupráce se zahraničními lektory péče o kopyta a podkovářství: Dr.Hans Castelijns MED. VET (IT), Bernard Duvernay (CH), Grand Moon (UK), Josef Luber (SRN)

2005 – 2006   

Zástupci ŽSP jako hosté AMG EFFA (European Federation of Farriers Associations -Evropské společenstvo podkovářských asociací) ve švýcarském Bernu a ve Vídni

2007               

ŽSP ČR přijato jako právoplatný člen na AMG EFFA Zwole, Holandsko. Podání žádosti o akreditaci vzdělávacího programu v ČR v souladu s pravidly vzdělávacích programů EFFA

Ve spolupráci s Uznanými chovatelskými sdruženími, Zemskými hřebčinci a ŽSP byli do Sektorové rady zemědělství jmenováni přijati zástupci podkovářů a chovatelů do Sektorové rady Ministerstva zemědělství ČR, jejímž úkolem byl popis všech povolání v zemědělství (Národní soustava povolání) mezi které se řadí i povolání v sektoru chovu koní. Výsledkem práce Sektorové rady zemědělství bylo vyčlenění pozice podkováře z područí zemědělského kováře a dále pak bylo popsáno samostatné povolání podkovář s profesními kvalifikacemi: Pomocník podkováře, Podkovář - europodkovář a Podkovář specialista. V souladu s těmito kvalifikacemi byly vytvořeny kvalifikační a hodnotící standardy (www.narodni-kvalifikace.cz), které jasně stanovují úroveň vzdělání budoucího podkováře a může sloužit majitelům koní a chovatelům jako informace o možných požadavcích na podkováře. Na základě těchto standardů byl vytvořen Rámcově vzdělávací program závazný pro učňovské školství.

Podání žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na vzdělávání podkovářů na období roku 2008 a 2009 - schváleno

Úprava živnostenského zákona – podkovářství je řemeslnou živností

2008 – 2009   

V rámci schválených vzdělávacích projektů bylo uspořádáno pro podkováře, jezdce, chovatele, veterináře, studenty a další 33 odborných seminářů na téma Péče o kopyta, Ošetřování bosých kopyt, Podkování, Nemoci kopyt, a dalších, kterých se zúčastnilo celkem 659 osob, velká část podkovářů se pravidelně zúčastnila téměř všech těchto seminářů. 9 vzdělávacích akcí z tohoto projektu byly třídenní se zahraničními lektory – Dr. Hans Castelijns MED.VET. (IT), Dr. Robert Eustace (UK Klinika se specializací a výzkumem pro léčbu schvácených kopyt), Bernard Duvernay (CH), Dr. Didier Thiébauth (FR), Denis Leweillard (FR), Uwe Lukas (SRN), Andreas Hermann (AT). Všechny přednášky a praktické ukázky (vždy s odborným překladem do češtiny) včetně tištěných (přeložených do ČJ) výukových skript a záznamů na DVD byly účastníkům poskytovány zdarma. Řada podkovářů si mohla své poznatky vyzkoušet pod dozorem výše uvedených lektorů v praxi na předváděných koních.

2009               

V únoru 2009 byly schváleny kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací a karty povolání pro pozice Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista. Tyto standardy byly přeloženy do AJ a spolu s ostatními vzdělávacími materiály předloženy Akreditační komisi EFFA.

V červnu byly na VFU Brno - Klinice chorob koní uspořádány první mezinárodní zkoušky na pozici Certifikovaný europodkovář – CEF. Zkoušky se konaly pod dozorem akreditační komise EFFA – zástupců z Anglie, Rakouska a Švýcarska.

V listopadu na zasedání AMG EFFA byla Česká republika, standardy profesních kvalifikací a vzdělávací program ŽSP pro vzdělávání dospělých podkovářů akreditovány pro konání zkoušek a udělování certifikátů mezinárodní platností. Podmínkou je však náprava úrovně vzdělávání podkovářů na úrovni učňovských škol, jejichž školní programy byly zaměřeny více na práci se železem, než na úpravu a podkování kopyt a welfare koní. Termín zařazení náplně hodnotících standardů do Rámcově vzdělávacích a dále školních vzdělávacích programů stanovil akreditační výbor do roku 2017.

              

2010               

Začátkem roku 2010 byl zvolen termín dalších oficiálních zkoušek podkovářů v ČR na dny 16 - 17.6.2010 a místo konání znovu Klinika chorob koní při VFU Brno. Vzhledem k velké náročnosti přípravy na zkoušku byl tento termín stanoven s dostatečným časovým předstihem. Během 6 - ti měsíčního limitu na přípravu shledali někteří uchazeči svoje vědomosti a praktické dovednosti jako nedostatečné a proto z původních 12 přihlášených přistoupilo ke zkouškám pouze 5 podkovářů.

Otevření prvního ročníku PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., jejíž náplní je kvalitní vzdělávání v oblasti péče o kopyta, úpravy bosých kopyt a podkování.

2011               

Ve spolupráci s chovatelskými svazy byl podán a schválen vzdělávací projekt na tvorbu odborné učebnice o úpravě bosých kopyt a podkování. V roce 2011 autor Ing. Jindřich Vinčálek ve spolupráci s renomovanými veterinárními lékaři a chovateli shromažďovali materiály pro učebnici, učební prezentace a webový e-learning.

Duben - Vzdělávací seminář s lektorem Bernardem Duvernayem ze Švýcarska, na téma Rovnováha končetiny a kopyta při úpravě a podkování. Odborný překlad zajistil MVDr. Zdeněk Žert CSc..

Srpen – Třídenní vzdělávací seminář s lektorem Dr. Hansem Castelijnsem MED. VET., na téma Končetiny hříbat a úprava kopýtek hříbat, Rovnováha končetiny a kopyta vzhledem k postoji. Odborný překlad zajistil MVDr. Zdeněk Žert CSc..

2012               

Vzdělávací seminář s lektorem ze SRN Uwe Lukasem na téma Moderní metody v péči o kopyta sportovních koní a druhým zvoleným tématem byly deformity končetin hříbat. Tohoto dvoudenního semináře se zúčastnilo cca 60 podkovářů. Odborný překlad zajistil MVDr. Zdeněk Žert CSc..

Vydání odborné učebnice Podkovářství v rozsahu 760 stran odborných textů a navazující fotodokumentace. Jako doplňující vzdělávací pomůcka slouží vytvořený webový portál, kde jsou účastníkům vzdělávání, chovatelům a dalším zájemcům poskytovány odborné kazuistiky řešených případů úpravy bosých kopyt a podkování. Pro další výuku je připraveno 36 výukových prezentací.

Červen  - Zkoušky z profesních kvalifikací Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista

Mezinárodní zkoušky Certifikovaný - Europodkovář

Revize profesní kvalifikace podkovář v části B – sloučení požadavků EFFA se zkouškami učňovského školství tak, aby již absolvent podkovářského učiliště měl mezinárodní certifikát a byl zařazen do registrace EFFA.

V poslední době probíhají vášnivé diskuse na téma ošetřování koňských kopyt, ale málokdo si uvědomuje kolik problémů je s tímto tématem spojeno. Většina těchto diskusí se však zabývá pouze konečným problémem, tj. úpravou kopyt, ale málokdo počítá se všemi aspekty, které tomu předcházejí.

Rozmach rozličných metod bosého trimu a celostního pohledu na chov koní v České republice rovněž přispěl k velké dezorientaci především nezkušených majitelů koní. Všechny tyto metody (pro příklad uvádíme Natural Hoof Care – Jamie Jackson, Natural Balance Hoof Care – Gene Ovnicek, Strasser Hoofcare – Hiltrud Strasser) se odvolávají na divoké koně a jejich přirozené prostředí, schopnost adaptace na přírodní podmínky různých koutů zeměkoule a patologické procesy v kopytech provázející právě adaptaci na extrémní podmínky. Tyto patologické procesy, které jsou průvodními jevy kopyt divokých koní při adaptaci na přírodní podmínky, si za vzor vybrali tvůrci metod bosého trimu. Odborné studie významných odborníků z celého světa však důrazně nesouhlasí s extrémním kopírováním tvarů kopyt divokých koní v jejich původním prostředí. Doslova varují před jakýmkoliv extrémem při úpravě bosých kopyt, jako např. extrémní vyřezávání rozpěrek, ztenčováním rohového chodidla či ve stylu mustang rollu extrémnímu přenášení váhy z kopytní stěny na chodidlo. Při tvorbě kvalifikačních a hodnotících standardů podkováře existovaly v České republice 4 zásadní metody úpravy bosých kopyt, z nichž dvě jsou velmi invazivní. Navíc zástupci jednotlivých metod bosého trimu mezi sebou bojují a nejsou přístupní jakékoliv diskusi o popsání metody úpravy kopyt pro českého ošetřovatele kopyt a podkováře.  Metoda úpravy bosých kopyt, zahrnutá v kvalifikačních a hodnotících standardech podkováře je neinvazivní metodou, která respektuje přirozené osy končetin, stavbu rohového pouzdra a způsoby využívání koní v přírodních podmínkách ČR.

Provázanost učňovského školství, vzdělávání dospělých, spolupráce s Uznanými chovatelskými sdruženími dle Zákona 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, s veterinárními lékaři a legislativy ČR (Zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Zákona 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání, Zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání) je velmi důležitá. Celý vybudovaný systém směřuje především ke zkvalitnění péče o končetiny koní a k zajištění jejich welfare.

Za ŽSP Jindřich Vinčálek

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com