Stanovy občanského sdružení 2009-2012

Stanovy občanského sdružení 2009-2012

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Preambule

 • Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.
 • Společenstvo je založeno za účelem podpory a hájení společných zájmů podnikatelů v daném oboru, kteří jsou členy sdružení. Živnostenské společenstvo podkovářů je založeno za účelem zvýšení odborné úrovně živností podkovářství, stejně jako povznesení etické úrovně jeho členů, spolupráce s organizacemi ve školství z hlediska podílení se na učebních osnovách pro výuku řádného provozování této živnosti.
 • Živnostenské společenstvo je založeno dle ust. § 69 z.č. 455/1991 Sb.,ve znění platných novel - Živnostenský zákon a dle z.č. 83/1991 Sb., ve znění platných novel o sdružování občanů a vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky.
 • Společenstvo bude nadále vyvíjet svoji činnost za podmínek dle těchto stanov.

 

                                            I. Obecná ustanovení


Název sdružení:        Živnostenské společenstvo podkovářů ( dále jen ŽSP)
Sídlo sdružení:          Lelekovice 320, PSČ: 664 31, okres: Brno - venkov
Územní působnost:   Česká republika a země EU
Právní postavení:     

 • ŽSP je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob,
  jejichž předmětem činnosti je vázaná živnost dle z.č. 455/1991 Sb. – podkovářství
 • ŽSP je samostatným právním subjektem, v právních vztazích
  vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za své závazky, vyplývající z těchto vztahů.
 •  ŽSP respektuje právní postavení svých členů a neodpovídá za jejich závazky.

 

               II. Předmět činnosti a účel sdružení

Předmětem činnosti ŽSP a účelem jeho vzniku je zvýšení odborné úrovně podkovářské živnosti na území České republiky, zabezpečení vzdělávání a aktuálního  informování hospodářských subjektů a osob zabývajících se chovem koní a souvisejícími činnostmi, to vše v souladu s platnou legislativou a welfare koní.  Za tímto účelem bude ŽSP pořádat pravidelné odborné semináře ve spolupráci s Fakultou veterinárního lékařství v Brně, Klinikou chorob koní, a Veterinární klinikou v Heřmanově Městci, které tak budou garanty těchto školení z hlediska veterinární medicíny. Ve spolupráci se zahraničními organizacemi tohoto typu bude organizovat setkání jejich členů za účelem vzájemné výměny odborných informací. Toto praktické vzdělávání není součástí běžných vzdělávacích programů nebo systémů na učňovské, středoškolské nebo vyšší úrovni.

ŽSP chrání práva a zájmy svých členů.

ŽSP může uzavírat s jinými sdruženími, v případě, že je to pro sdružení prospěšné, smlouvy o součinnosti za účelem dosažení společných zájmů.

ŽSP spolupracuje s organizacemi ve školství a Svazy chovatelů koní v ČR z hlediska podílení se na učebních osnovách v souladu se současnou praxí pro výuku řádného provozování této živnosti.

ŽSP provozuje hospodářskou činnost za účelem dosažení hospodářského zisku na základě získaného živnostenského oprávnění.                                                                                                                                                        

III. Finanční prostředky

Činnost ŽSP je provozována ze zdrojů:
- z členských příspěvků
- z vlastní hospodářské činnosti
- z darů

- z ostatních podpor  - např. EAFRD

 

IV. Vznik a zánik členství v ŽSP

 

Členem ŽSP se může stát jako:

A) registrovaný člen:         

1. Fyzická osoba, která je:

- starší 18 let
- bezúhonná
- předloží buď živnostenské oprávnění s předmětem činnosti podkovářství, nebo je u osoby s tímto      předmětem činnosti v pracovním poměru, a předloží o tomto doklad tj. pracovní smlouvu, nebo má splněnou alespoň jednu platnou profesní kvalifikaci – Pomocník podkováře, Europodkovář, Podkovář specialista dle Národní soustavy kvalifikací ( Zákon 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

2. Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je je činnost podkovářství a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku. Tito členové mají hlasovací právo při zachování zásady 1 člen = 1 hlas.

3. Cizí státní příslušník se může stát členem po schválení Valnou hromadou ŽSP a dodržení všech ostatních ustanovení těchto stanov

B) evidovaný člen

- jedná se o členy, kteří sami aktivně nevykonávají podkovářskou činnost, třebaže jsou k tomu odborně způsobilí a mají zájem být informováni o činnosti sdružení, eventuelně se zúčastňovat akcí pořádaných ŽSP. Tito členové nemají hlasovací právo.


C) Vznik členství

Členství v ŽSP vznikne dnem, kdy uchazeče výkonný výbor sdružení zapíše do seznamu svých členů, na základě písemné žádosti uchazeče a po předložení požadovaných dokladů  a úhrady poplatku za zápisné.

D) Zánik členství

Členství v ŽSP zanikne dnem , kdy člena výkonný výbor vyškrtne ze seznamu členů, a to na základě:
- jeho vlastní žádosti o ukončení členství
- na základě rozhodnutí valné hromady ŽSP o kárném trestu
- nezaplacením členských příspěvků
- úmrtím člena - fyzické osoby
- zánikem člena - právnické osoby


V. Práva a povinnosti členů


A) Člen má zejména tato práva:
1. podílet se aktivně na činnosti ŽSP
2. účastnit se valné hromady ŽSP
3. volit a být volen do orgánů ŽSP
4. být pravidelně informován o činnosti ŽSP
5. využívat zvýhodnění člena při službách poskytovaných ŽSP
6. obracet se na orgány sdružení při řešení vzniklých problémů
7. účastnit se na odborných akcích, které ŽSP pořádá

B) Člen je povinen:
1. dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů ŽSP
2. spolupracovat při výkonu činnosti orgánů ŽSP
3. napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení další činnosti

    ŽSP
4. chránit zájmy ŽSP a jejích členů svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním
5. zaplatit členské příspěvky podle finančního řádu
6. na základě vyžádání výkonného výboru předkládat informace o své činnosti
 


VI. Orgány a organizační struktura

1. Valná hromada (dále jen VH)
2. Výkonný výbor
3. Předseda ŽSP
4. Sekretariát

1.   Valná hromada - je vrcholným orgánem sdružení a je svolávána výkonným výborem podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Členové ŽSP jsou informováni o termínu konání, místě a programu jednání VH, písemnou pozvánkou, která jim bude zaslána minimálně 30 dnů před termínem konání VH. Členové ŽSP mají právo předkládat VH své návrhy. VH je usnášeníschopná za každého počtu delegátů. Usnesení a návrhy jsou přijaty, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných    členů.

Do výlučné pravomoci VH patří:
- volba výkonného výboru
- rozhodnutí o změnách stanov
- rozhodnutí o vytvoření a změnách vnitřních předpisů ŽSP
- schválení programu ŽSP na další období
- schválení rozpočtu ŽSP
- rozhodnutí o ukončení činnosti ŽSP
- schválení činnosti a přijetí opatření výkonného výboru ŽSP mezi jednotlivými valnými hromadami
- rozhoduje o vytvoření sociálního či jiného fondu
- stanoví výši členských příspěvků na jednotlivé roční období
- vyloučení člena ŽSP

2. Výkonný výbor - dále jen VV, je vytvořen ze tří členů sdružení, na základě volby VH. VV si ze svého středu zvolí předsedu, který zastupuje ŽSP navenek. Volební období jsou čtyři roky. VV zabezpečuje činnost sdružení dle rozhodnutí VH. Ve své činnosti se VV schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za tři měsíce. VV zabezpečuje hospodářskou činnost na základě schváleného rozpočtu, o čemž předkládá VH zprávu a zabezpečuje organizování odborných školení. Vykonává další činnost za účelem řádného chodu sdružení a činí rozhodnutí s výjimkou rozhodnutí, která spadají do výlučné pravomoci VH . VV zodpovídá za vedení účetnictví sdružení a za plnění povinností sdružení, které vyplývají z obecně platných právních předpisů.

3. Předseda ŽSP - je statutárním orgánem sdružení, který jej zastupuje navenek při jednání se třetími osobami. Jeho volební období jsou čtyři roky. Předseda uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci sekretariátu na základě předchozího souhlasu VV a zodpovídá za práci sekretariátu,

4. Sekretariát ŽSP - vede evidenci svých členů a plní povinnosti, které vyplývají z uzavřených pracovních smluv, přičemž se řídí pokyny předsedy ŽSP

VII. Ukončení činnosti sdružení

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O tomto rozhoduje VH ŽSP 3/5 většinou všech svých registrovaných členů. VH v případě rozpuštění rozhodne o vypořádání majetku sdružení, resp. o způsobu likvidace sdružení a o použití krytí závazků sdružení vůči třetím osobám. Sdružení může zaniknout na základě pravomocného rozhodnutí MV o jeho rozpuštění. .

VIII. Závěrečná ustanovení

Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Živnostenského společenstva podkovářů, která se konala dne 27.11.2009  v Měníku.

Volba výkonného výboru

Valná hromada - 27.11.2009  v Měníku

1. Volba výkonného výboru pro další funkční období - zvoleni jednohlasně
 

Předseda:    Ing. Jindřich Vinčálek
Místopředseda:   Kubias Jiří
Člen VV :    Dolák Libor

Sekretariát: Michaela Kubištová, Václava Boušková

2. Příspěvek na rok 2010 – 2013  - schváleno jednohlasně
Zápisné - 2.000,-Kč
Měsíční příspěvek - 500,-Kč / člen

Zapsala. Michaela Kubištová

Ověřili: Ing. Jindřich Vinčálek CE-F, Dolák Libor, CE-F

 

effa v praze - 7.-10.11.2012

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com