Statut Europodkováře dle pravidel EFFA

Statut Europodkováře dle pravidel EFFA

Statut evropského podkováře.

 (dle sdružení EFFA – European Federation of Farriers Associations )

Za statut podkováře považujeme soubor vědomostí a pravidel, kterým je povinen se podkovář, nebo podkovářský učeň řídit při vykonávání své profese. Úkolem těchto pravidel je předejít a zabránit zraněním, bolesti a dalším surovostem, které vznikají při podkování koní nekvalifikovanými osobami a prosadit řádné podkování koní. Prosadit vzdělávací systém podkovářů a rekvalifikační systém kovářů a dalších osob, které provádějí podkování koní s nedostatečnou kvalifikací. Zamezit podkování koní nekvalifikovanými osobami.Pravidla jsou vyjádřena v následujících bodech.

1. Kvalifikace – je základní pojem schopnosti vykonávat podkovářské řemeslo. Je to soubor  řemeslných odborností, teoretických znalostí a postojů vypovídající o  pracovní úrovni podkováře.

2. Jednotky - jsou části kvalifikace, které slouží k posouzení úrovně odbornosti.

 A.           Znalosti o koních.

 B.           Vyhodnocení požadavků na podkování končetiny a následnou péči.

 C.          Pracovní nástroje.

 D.          Zhotovení a úprava podkov.

 E.           Podkování končetiny.

 F.           Zdraví, bezpečnost a ochrana.

3. Kriteria pracovních výkonů – stanovují soubor opakujících se úkonů, podle jejichž provedení lze stanovit manuální zručnost a pracovní odbornost   podkováře. Kriteria jsou stanovena pro všechny jednotky kvalifikace. Každý  kvalifikovaný podkovář by měl splňovat následující kriteria:

  ad. A. Znalosti o koních.

-  správně určit vhodné metody přístupu a zacházení s koňmi  vzhledem k situaci a temperamentu.

  -            při práci s koněm vyloučit stres a vyhnout se konfliktům.

 -             vyhodnotit pohyb koně ve vztahu ke stavbě těla.

 -             využívat pracovní metody v souladu s dobrou profesní etikou a odpovídají zákonům.

 ad.B. Vyhodnocení požadavků na podkování končetiny a následnou péči.

-  pohovořit o stavu koně a podmínkách jeho podkování s osobou, která má koně na starosti.

-              prohlédnout končetiny a přesně vyhodnotit jejich stav.

-              navrhnout postup podkování, který odpovídá všem potřebám koně.

-              oznámit osobě odpovědné za koně všechny změny od obvyklého způsobu podkování.

-   provést konzultaci s veterinářem, pokud stav koně překročil míru odborných znalostí nebo pravomocí.

 ad.C. Pracovní nástroje.

-              udržovat nástroje v dobrém stavu.

-              zvolit vhodné nástroje pro patřičný účel.

-              provádět údržbu vybavení podle předpisů.

-              poznat, kdy je potřeba vyhledat radu a pomoc u zkušenější osoby.

 ad.D. Zhotovení a úprava podkov.

 1.  Výroba základních podkov

-              zvolit vhodné nářadí a materiál pro výrobu podkov.

-              odhadnout správnou délku materiálu pro danou podkovu.

-              udržovat materiál na teplotě vhodné pro zpracování.

-              správně využívat techniky při práci na kovadlině.

-              zkontrolovat, jestli zhotovená podkova odpovídá normám.

 1.  Úprava podkov před podkováním.

-              zvládnutí svařovací techniky.

-  umět zhotovit otvory pro ozuby a speciální podkovy např.: stíhavku, zámkovou, srdčitou atd.

-              obroušení hran a potřebných svahů na podkově.

 ad.E. Podkování končetiny koně.

 1.  Sejmutí podkovy a vyhodnocení stavu opotřebení.

-              sejmout bezpečně podkovu za použití vhodného nářadí.

-              zkontrolovat kopyto a vyhodnotit jeho stav.

-              vyhodnotit stav opotřebení sejmuté podkovy.

-              navrhnout další postup při úpravě a podkování.

        b)    Strouhání končetiny koně.

-              použít ke strouhání vhodné nářadí.

-              vystrouhat kopyta tak, aby zbyla bezpečná vrstva rohoviny.

-              vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně.

-              zkontrolovat správnost vystrouhání v pohybu.

 1.  Úprava podkov.

-              vybrat podkovu vhodného typu, rozměru a velikosti.

-              zvolit vhodné nářadí pro úpravu podkov.

-  upravit za tepla podkovu tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny.

-              bezpečně podkovu připálit.

-              podle požadavku končetiny přidat ortopedická opatření.

 1.  Vlastní podkování a konečná úprava kopyta.

-              použít vhodné nářadí a odpovídající podkováky k přitlučení podkovy

-              podkovat končetiny opatrně a bezpečně.

-              provést konečnou úpravu kopyt.

-              zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu.

-              informovat osobu odpovědnou za koně o stavu končetin a podkování.

  ad.F. Zdraví, bezpečnost a ochrana.

 1. Člověk a kůň.

-              vyhodnotit nebezpečné části pracovního postupu –odhad nebezpečí.

-              vždy používat osobní ochranné prostředky.

-              chránit zdraví, bezpečnost a blaho koně, sebe i ostatních po celou dobu podkování.

-              z hlediska bezpečnosti a pohody při práci zaujmout optimální pracovní místo.

 1. Vybavení a prostor.

-  udržovat pracovní prostředí a vybavení v normách ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

-              zacházet s materiály bezpečně za použití vhodných nástrojů.

-              pravidelně provádět čistění a údržbu nástrojů.

-              používat vybavení a materiály podle pokynů výrobce.

 -             kovací místo udržovat neustále v čistotě.

4. Základní normy – jsou soubory daných pravidel, pomocí kterých jsou hodnocena kritéria  výkonu. Uvedené normy jsou platné v EU.

 Základní podkova ( jednotka D) musí splňovat následující požadavky:

 • podkova má 6 – 8 otvorů pro podkováky
 • velikost otvorů je dána velikostí a typem podkováků v závislosti na velikosti podkovy.
 • směr otvorů musí respektovat směr kopytní stěny.
 • vzdálenost mezi otvory pro podkováky je přiměřená profilu a velikosti podkovy.
 • patky jsou ukončeny v přiměřeném úhlu a bez ostrých hran.
 • podkova má alespoň jednu čapku.
 • podkova po dokončení musí mít rovnou chodidlovou plochu.

 Strouhání (jednotka E) musí splňovat následující požadavky:

 • kopytní stěna musí být rovná od korunky po nosný okraj po celém obvodu.
 • správná medio – laterální vyváženost.
 • korektní osa prstu.
 • symetrická plocha chodidla.
 • délka kopytní stěny je bezpečná pro aplikaci podkovy.
 • chodidlo a střelka musí být hladké, ale musí zůstat silné.

 Základní podkování (jednotka E) musí splňovat následující požadavky:

 • podkování je bezpečné, nezpůsobuje bolest a kulhání.
 • Podkova má vhodný profil a váhu.
 • Podkova je dokonale přizpůsobena tvaru kopyta a jeho zatížení, má dostatečnou délku a šířku.
 • Plochy podkovy musí být rovné.
 • Čapky jsou lehce zapuštěny do kopytní stěny a přiléhají.
 • Podkova nezpůsobuje tlak na chodidlo.
 • Střed podkovy je totožný se středem kopyta.
 • Podkováky odpovídají profilu podkovy.
 • Podkováky jsou zatloukány do zdravé rohoviny.
 • Podkováky jsou zatloukány v řadě do přiměřené výšky.
 • Nýty a kopytní stěna jsou hladce obroušeny.

5. Požadavky na znalosti – shrnují teoretické vědomosti o všech jednotkách kvalifikace a  každý renomovaný podkovář by měl umět o jednotlivých tématech pohovořit .

ad.A Znalosti o koních.

 Obecně – plemena                       

 • plemena
 • barvy a odznaky
 • nepatologické vlastnosti a vady
 • etologie
 • pohyb

 péče o koně                        

 • péče o zdraví
 • krmení
 • přirozené prostředí
 • kontrola, uklidňující prostředky
 • onemocnění podléhající povinnosti oznámení úřadům

praktická anatomie                        

 • kostra
 • hlavní skupiny svalů
 • chody
 • pohybová anatomie končetin
 • anatomie končetin pod karpem a tarzem tj. kostra,vazy, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary, rohové pouzdro.

 patologie distálních částí končetin (popis, etiologie, péče)

 • kostně-kloubní systém
 • zánět vazů
 • zánět šlachy
 • podotrochloza
 • schvácení kopyt
 • ostatní patologie končetin

 deformace končetin                         

 • předozadní deformace – ohybové
 • stranové deformace – medio laterální
 • horizontální deformace – rotační

 ad. B. Péče o končetiny koně       

 • péče o končetiny
 • péče o kopyto
 • patologie kůže a rohového pouzdra
 • pohyb a akce

 ad. C. Pracovní nástroje.

 materiály a vybavení.                     

 • nástroje potřebné k daným pracovním úkonům
 • materiály potřebné k daným pracovním úkonům
 • pracovní charakteristika nástrojů a vybavení
 • údržba nástrojů a vybavení

 pracovní metody

 • techniky kování
 • techniky ohřevu a chlazení
 • techniky sváření – plyn, elektřina, oheň
 • techniky broušení

 ad. D. Výroba a úprava podkov.

 • výroba základní podkovy viz.norma
 • výroba a úprava speciálních podkov

 ad. E. Podkování končetiny koně.

 úkony před podkováním                

 • kontrola postoje a pohybu končetin
 • sejmutí podkovy
 • vyhodnocení opotřebení podkovy a stavu kopyta
 • návrh nového podkování

 strouhání                                           

 • čištění střelky a chodidla
 • délka kopyta
 • rovnováha
 • rovná stěna a chodidlová plocha

úprava podkovy                                

 • výběr podkovy , tvarování a připálení
 • rovné plochy
 • čapky
 • vyváženost
 • broušení

 podkování                                        

 • kontrola tvaru podkovy a kopyta
 • zatloukání podkováků
 • nýtování
 • konečná úprava

 nástroje a materiály                          

 • nástroje
 • sortiment podkov
 • podložky
 • moderní materiály

 ad. F. Zdraví, bezpečnost a ochrana.

 profesní praxe v souladu s předpisy

 • profesní bezúhonnost
 • etika
 • kodexy jednání
 • legislativa
 • pojištění, prostředí

 zdraví

 • ergonomika
 • toxické produkty
 • nemoci zvířat přenosné na člověka
 • tetanus a hlavní infekční choroby

 bezpečnost práce

 • osobní ochranné prostředky
 • vybavení,dílna,dopravní prostředek a místo podkování
 • skladování
 • první pomoc

 odhad rizika a nebezpečí                 

 • hazard
 • stres
 • pojištění

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com