Zpráva o činnosti a zápis z VH 2009

Zpráva o činnosti a zápis z VH 2009

Valná hromada Živnostenského společenstva podkovářů – Měník 27.11.2009

Program:

 • Prezentace zúčastněných
 • Úvod - Zpráva o činnosti v roce 2009
 • Akreditační zpráva EFFA
 • Zpráva  z AMG EFFA Stockholm 2009
 • Mistrovství Evropy podkovářů 2009 - Dánsko
 • Finanční zpráva – projekty Europodkovář I. – VI. A Inovace tradičního podkovářství, Europodkovář VII., Rozpočet – Švédsko, ME Francie, Pojištění v rámci EU
 • Plán akcí na rok 2010 – Europodkovář VII. , Český přechodný rámec, Mistrovství Evropy Bordoaux
 • Podkovářská škola
 • Členská základna – Pojištění členů v rámci EU
 • Zkoušky Europodkováře v roce 2010
 • Změna stanov - členství, volba předsedy a výkonného výboru, příspěvky pro rok 2010-2013
 • Přijetí členů – cizích státních příslušníků
 • Hlasování – souhlas se zápisem

Prezentace zúčastněných – 25 členů =100%

 Výroční zpráva o činnosti ŽSP v roce 2009.

Podobně jako v posledních uplynulých letech, tak i v roce 2009 mělo Živnostenské společenstvo poměrně bohatou činnost, která opět posunula jeho postavení dopředu. Aktivity ŽSP se promítaly do několika oblastí.

Za nejdůležitější oblast činnosti musíme rozhodně opět považovat vzdělávání a v tomto duchu proběhla i první polovina roku. Téměř každý měsíc se uskutečnil vzdělávací seminář z programů Europodkovář V. a VI. .  V prvním čtvrtletí byla probrána témata:  „Rohový sloupek, Rány kopyta, Aseptické a infekční pododermatitidy koní“. Významnější akcí s účastí zahraničních lektorů Dr. Hanse Castelijnse a Didiera Thiébautha byl seminář na téma „Použití plastů při řešení ortopedických problémů, Analýza nosné plochy kopyta, Ergonomie“. 

Ve druhém čtvrtletí následoval semináře na téma  „Hniloba a rakovina kopyt“. Oba zbývající semináře pak byly významnějšího charakteru. První  se zabýval podkováním koní pro různé účely využití, opět s účastí mezinárodního lektora Dr. Hanse Castelijnse a rakouského podkováře Andrease Herrmanna. Celý, 18 měsíců trvající,  vzdělávací program Europodkovář byl završen vzorovými zkouškami za přítomnosti akreditační komise evropské podkovářské organizace EFFA. Čtyřčlenný akreditační výbor tři dny sledoval průběh zkoušek českého vzdělávacího programu podkovářů, přísně hodnotil jeho obsah a náročnost zkoušky Europodkovář. Závěrečná zpráva vyzněla pro ŽSP velmi pozitivně a akreditační výbor doporučil výkonnému výboru EFFA český vzdělávací program Europodkovářů ke schválení .

Další oblastí činností ŽSP byla reprezentace podkovářského umění a znalostí mezi širokou veřejností. Na mezinárodní úrovni reprezentovali českou práci a ŽSP pánové  Jiří Kubias a Petr Černok při příležitosti Mistrovství Evropy v podkovářství.

Další akce byly uspořádány pro širokou veřejnost . Pan Josef Rochovanský se jako hlavní organizátor ujal akce  „Den kovářů a podkovářů v Noutonicích“ (viz. příloha 3.) a  pan Jindřich Vinčálek přednášel na téma „Podkování koní dle jejich využití“ na celorepublikové výstavě Koně 2009 - Lysá nad Labem. Třetí akcí na poli osvěty byly dva výukové bloky začátkem  prosince pro studenty bakalářského studia oboru Chovatel koní při Vysoké škole zemědělské v Praze.

Ve dnech 19.-21.11.2009 se zástupci ŽSP zúčastnili výročního zasedání mezinárodní podkovářské organizace EFFA ve švédském Stockholmu. Nejdůležitějším bodem jednání bylo pro Českou republiky schválení doporučení akreditační komise, která hodnotila vzorové zkoušky Europodkováře v Brně. Vzhledem k odlišnostem vzdělávacího programu od ostatních států EU, proběhla kolem schvalování akreditace pro Českou republiku poměrně dlouhá diskuse. Velkou přítěží při jednání byla nefunkčnost učňovského školství v oblasti výuky a praxe mladých podkovářů. Tento problém byl důvodem neschválení akreditace pro podkovářskou asociaci Francie a Německa. Rovněž Švédsko při letošní akreditaci neuspělo. Zde byla důvodem přílišná benevolence zkoušejících a nízké hodnocení úrovně zkoušených. Pro Českou republiku sehrála při řešení tohoto problému velký význam skutečnost, že program Europodkováře byl prostřednictvím zástupců ŽSP v Sektorové radě Mze začleněn do Rámcových vzdělávacích programů učňovského školství a rekvalifikačních kursů  a schválen jak Mze ČR,  tak MŠMT ČR.  Po objasnění specifičnosti českých podmínek pro vzdělávání podkovářů byla akreditace schválena s podmínkou nápravy úrovně učňovského školství. Česká republika – ŽSP,  je tedy teprve sedmou zemí ze sedmnácti členských zemí EFFA, která získala akreditaci Europodkovář.

Zpráva z výročního zasedaní EFFA ve Stockholmu – 11/2009

 1. Představení Stockholmské řemeslné asociace a nové Akademie řemesel.

Stocholmská řemeslná asociace sdružuje zhruba 1000 řemesel. V roce 1880 bylo ve Švédsku registrováno zhruba 90.000 řemeslníků – v roce 2008 zhruba 240.000 řemeslníků. Přes velkou snahu o sjednocení a zkvalitnění systému vzdělávání v jednotlivých oborech nastává ve Švédsku katastrofální situace. Za předpokladu odchodu stávajících řemeslníků do důchodu bude v roce 2010 potřeba k nahrazení zhruba  100.000 nových. Ve Švédsku je o řemeslnou práci velmi malý zájem. Pro srovnání uvádí statistika: Finská populace 20-ti letých občanů má mezi sebou 21,5% řemeslníků. Švédská populace pouze 1,7%.

Stockholmská řemeslná asociace vyvíjí velkou snahu o sjednocení systému. Ve spolupráci s Evropským sociálním fondem, švédskou vládou a městem Stocholm vypracovali projekt  „Profesní růst mladých lidí“ . Rozděleno bylo vzdělávání učňů a dospělých. V rámci tohoto projektu by la vybudována nová Akademie řemesel, kde se konalo i toto výroční zasedání. Vyučuje se zde mimo podkovářství dalších 8 řemesel. Počet studentů je dnes 500 učňů a 100 dospělých v každém ročníku. Učební programy jsou rozděleny na semestry. Každého nového studenta v prvním semestru čeká tzv. kolečko, kdy absolvuje praktickou ukázku práce a výuky všech 9 řemesel a po ukončení tohoto semestru si vybírá a je zařazen do plnohodnotného učení v rámci vybraného řemesla.

Je zde i speciální výukový program pro slabší studenty s nevyhovujícím prospěchem v základních školách.  První ročník tedy profiluje zařazení studenta , po zařazení do 2.-5. semestru absolvuje týdně 3-4 dny praxe a 1-2 dny školní výuky v daném oboru. V 6. semestru si přebírá studenty tzv. koordinátor, který vede každého studenta až ke zkoušce. Za práci v praxi je student odměněn 4,-Eur za hodinu a není považován za pracovní sílu z hlediska sociální politiky. Největší důraz je kladen na dovednost, kvalitu praktického výcviku a budoucí uplatnění v povolání.

 1. Při hodnocení a schvalování rozpočtů EFFA v minulých letech a na rok 2010 bylo zástupci Francie poukazováno na vysokou cenu webových stránek EFFA.  Argumenty Chrise Omena o zvýšené kvalitě a rychlosti prezentace novinek ve třech světových jazycích tuto diskusi ukončilo.
 1. Počty Europodkovářů -  2009. 

Pro rok 2009 byly uvedeny následující počty certifikovaných Europodkovářů.

Země

Celkový počet podkovářů

Europodkováři

Rakousko

250

59

Holandsko

600

265

Finsko

120

60

Velká Británie

2000

633

Švýcarsko

218

98

Dánsko

300

128

Česká republika

Zatím nezjištěno

4

 

Jednotlivé asociace většinou mají členský příspěvek pro EFFA – 10,-EUR ročně za europodkováře zahrnut ve svém členském příspěvku. Ostatní certifikovaní , kteří nejsou členy akreditujících organizací si své poplatky hradí sami. Irská podkovářská asociace, která v současnosti řeší řadu potíží v podkovářství nesouhlasila s výší příspěvku a poukazovala na neadekvátní protislužbu. Bohužel to spíše byla reakce na problémy v Irsku, než výši příspěvku.

Andreas  Fugler ve své reakci jasně sdělil, že hlavním účelem činnosti EFFA bylo a je stanovení a dodržování minimálních standardů pro povolání podkováře, jejich implementace, chcete-li začlenění,  do vzdělávacích systémů a legislativy v jednotlivých zemích a tím pozvednutí podkovářské úrovně v členských zemích.

 1. Výkonný výbor EFFA doporučil v předložené zprávě akreditaci České republiky – ŽSP, která byla odsouhlasena s podmínkou nápravy stavu v učňovském školství.

Dohoda se zástupci ČR zní:

2009 – Proběhlo začlenění programu Europodkovář do legislativy ČR.                                                  V důsledku  byly upraveny zákony o vzdělávání včetně rekvalifikačních kursů

2010 – Úprava školních vzdělávacích programů

2011 – Nástup prvních učňů do programu Europodkovář

2013-2014 – První učni vzdělávaní dle nových programů – Kontrola EFFA

 1.  Dalším bodem jednání bylo zveřejňování akreditačních zpráv. Francouzský zástupce Denis Leveillard  požadoval výsledky akreditačního řízení ve Švédsku, které stejně jako francouzské a německé , nebylo úspěšné. Prozatím je to však důvěrný materiál, který nebude zveřejňován. V roce 2010 navštíví akreditační komise následující země – Německo, Holandsko a Spojené království Švédské, pravděpodobně Maďarsko a Španělsko.
 1. Volba nového člena EFFA. Velmi neobvyklá situace pro všechny nastala, když druhá německá organizace – „Německá asociace řemesel“ požádala o přijetí. Velmi rozpačitě byla nakonec přijata za člena, s podmínkou, že předloží obsah vzdělávacího programu.  Pozn. Situace velmi připomínala Jaroměř x ŽSP.
 1. Byl odsouhlasen nový návrh stanov  EFFA a upravená pravidla pro finanční procedury EFFA – v současné době je překládán panem Zdeňkem Polákem.  Rozpočet na účast zástupců ve švédském Stocholmu je následující: letenky – 249,-EUR , hotelové poplatky  - 7.302,,- švédských korun,  účastnické poplatky – 150 EUR,-, stravné – 1.den 2.500,-Kč, 5.000,-Kč úhrada tlumočníka. Celkový rozpočet byl uhrazen ve výši: 36.129,-Kč.
 1. Prezentace interaktivního vzdělávacího nástroje e-hoof. Dr. Michael A. Weishaupt představil nové interaktivní DVD pro výuku podkovářů s hruba s 20.000 odkazy. Požádal Ing. Vinčálka po prostudování a přeložení tohoto materiálu a o možné doplnění, popř. výměnu fotografií. Pokusíme se překlad tohoto DVD začlenit do další žádosti o peníze z fondů EU.
 1. Posledním bodem programu před závěrečnou diskusí bylo představení Evropského šampionátu v Bordoaux. Tato akce se uskuteční ve dnech 5.-7.2.2010 současně s mezinárodní výstavou pro podkováře. Česká republika je mezi 60 očekávanými účastníky. Soutěžit by mělo 15 národů, celkem 60 účastníků. Startovné činí 550,-EUR na osobu. Od 5.12.2009 budou spuštěny webové stránky www.europe-marechalerie.com se všemi potřebnými informacemi. Do konce prosince je třeba zaslat přihlášky včetně požadavků na stravování a ubytování i  jiných účastníků, než soutěžících.
 1. V závěrečné diskusi byli členové EFFA pozváni presidentem Dawidem Gulley na příští zasedání EFFA , které se koná v anglickém New Marketu ve dnech 18.-20.11.2010.

Již několik let propagují dobré jméno českého podkovářství na mezinárodní scéně členové ŽSP pánové Jiří Kubias a  Petr Černok. Usilovným tréninkem pokročili postupně z provinčních závodů až do mistrovských soutěží. V roce 2008 prezentovali svoje podkovářské umění 14.-16.března v otevřeném mistrovství Dánska, kde obsadili velmi pěkné 18 a 24 místo v celkovém pořadí 70ti soutěžících. Za měsíc na to proběhlo podkovářské mistrovství Evropy v německém Hamburku, kde český tým při stejném složení obsadil ve velké konkurenci 14 místo.  V roce 2009 na Mistrovství severských zemí v Dánsku se v průběžném pořadí propracoval Jiří Kubias na 9. místo. V celkovém pořadí nakonec obsadil 20. místo a Petr Černok 25. místo. V současné době se česká ekipa připravuje na únorové  Mistrovství Evropy 2010 ve Francii - Bordoeaux

Finanční zpráva – projekty Europodkovář I. – VI. ,  Inovace tradičního podkovářství, Europodkovář VII.   a plán akcí na rok 2010.

V roce 2008 a 2009 byly ukončeny projekty spolufinancované Evropskou unií – Europodkovář I. – VI. a Inovace tradičního podkovářství. Veškeré kontroly ze strany SZIF proběhly v pořádku a projekty jsou postupně propláceny a hrazeny úvěry. Pro rok 2010 a 2011 byl podán ke schválení vzdělávací projekt Europodkovář VII. . Náplní tohoto projektu by měly být dva mezinárodní semináře , které se budou konat na půdě VFU Brno. V rámci Českého přechodného rámce byly navýšeny blokové vyjímky de minimis na čerpání dotací z fondů EU, proto ŽSP bude v roce 2010 opět předkládat  vzdělávací projekty na období roku 2010 – 2013.

Náklady na služební cestu – Výroční zasedání EFFA – Stocholm – Švédsko byly vyčísleny v částce 36.119,-Kč. Tato částka bude proplacena Ing. Vinčálkovi, který veškeré náklady uhradil.

Panu Jiřímu Kubiasovi a Petru Černokovi bude uhrazeno startovné na ME ve Francii, kde budou reprezentovat podkováře ŽSP a ČR.

Bylo odsouhlaseno rozšíření  pojištění pro podkováře ŽSP z území ČR na  EU.

            Podkovářská škola s.r.o.

Ing. Jindřich Vinčálek byl v roce 2009 schválen autorizovanou osobou zkoušky dílčích kvalifikací Pomocník podkováře, Podkovář a Podkovář specialista. Za tímto účelem byla zřízena Podkovářská škola s.r.o , která požádala Ministerstvo zemědělství o schválení rekvalifikačních kursů pro tyto tři dílčí kvalifikace.  První víkendové kursy začínají v únoru 2010.

            Členská základna pro rok 2010 – rekapitulace, pojištění pro rok 2010 v rámci EU

 1. Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F
 2. Jiří Kubias, CE-F
 3. Libor Dolák, CE-F
 4. Michal Fišer, CE-F
 5. Martin Kostka
 6. Josef Hrabina
 7. Petr Černok
 8. Josef Rochovanský
 9. Filip Študent
 10. Milan Rázek
 11. Martin Marek
 12. František Chmelík
 13. Zdeněk Dvořák
 14. Karol Farkaš – Slovenská republika
 15. Ing. Maroš Klobušník - Slovenská republika
 16. Zdeněk Podešva
 17. Zbyněk Novotný
 18. Radomír Kubáč
 19. Petr Přibyl
 20. Michal Mašinda
 21. Aleš Tomáš
 22. Jan Šedrla                                                       
 23. Miroslav Kreps 
 24. Leoš Nešvera
 25. 25. Ladislav Kubišta  - Slovenská republika,  trvale žijící na území ČR

Pro rok 2010 bylo uzavřeno a uhrazeno  pro tyto členy pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele v rámci celé Evropy.

Čestné členství: Ing. Pavel Horák, MVDr. Zdeněk Žert, CSc., MVDr. Petr Přikryl, MVDr. Jakub Plachý.

Sekretariát: Michaela Kubištová, Václava Boušková

Zkoušky Europodkováře v roce 2010

Na zkoušky Europodkovářů, které proběhnou v červnu 2010 jsou přihlášeni: Petr Černok, Martin Kostka, Filip Študent, Zdeněk Podešva, Josef Hrabina, Zdeněk Dvořák, Aleš Tomáš, Ing. Maroš Klobušník, Miloslav Kreps.

Změna stanov - členství

Právoplatným členem se může stát i osoba se splněnou dílčí kvalifikací Pomocník podkováře, Podkovář, Podkovář specialista nebo Europodkovář. Právoplatným členem se může stát i osoba – cizí státní příslušník. Povinnost nového člena - předložit výpis z trestního rejstříku se ruší.

Změna stanov – volební období funkce předseda ŽSP a výkonný výbor ŽSP

Volební období funkce předseda ŽSP a výkonný výbor ŽSP je změněno z původních dvou na čtyři roky. Pro období roku 2010 – 2014 jsou zvoleni: 

Předseda  - Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F

Výkonný výbor  ve složení:  Ing. Jindřich Vinčálek , CE-F

                                        Jiří Kubias, CE-F

                                        Libor Dolák, CE-F

Příspěvky pro rok 2010-2014: 2.000,-Kč zápisné, 500,-Kč měsíční členský příspěvek

Přijetí členů – cizích státních příslušníků – Slovenská republika

Za členy ŽSP byli přijati tři příslušníci Slovenské republiky – podkováři Ing. Maroš Klobušník a Karol Farkaš, Ladislav Kubišta – trvale žijící na území České republiky.

                 

Závěrečné hlasování – souhlasím s předloženým zápisem  z Valné hromady , konané v Měníku dne 27.11.2009  a Stanovami ŽSP ve změněném znění – počet zúčastněných: 25 členů.

PRO:    25                                PROTI:      0                 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:    0

27.11.2009 v Měníku

Zapsala: Michaela Kubištová                                        Ověřili:  Ing. Jindřich Vinčálek, Libor Dolák

           

 

Nový název spolku: 

Cech podkovářů ČR z.s.

najdete nás na nových webových stránkách : 

www.podkovari.com